FAQs Complain Problems

समाचार

सुर्यविनायक नगरपालिका अन्तरगत मतदान केन्द्रहरु

जिल्ला
गाउँपालिका/नगरपालिका
वडा नं.
स्थलको जम्मा मतदाता संख्या
मतदानकेन्द्रको नाम
मतदाता संख्या

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
1
1422
कुलमाया माध्यामिक विद्यालय भवन (क)
728

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
1
 
कुलमाया माध्यामिक विद्यालय भवन (ख)
694

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
1
1993
साविक गाविस भवन सिरुटार (क)
1008

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
1
 
साविक गाविस भवन सिरुटार (ख)
985

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
1
1706
सोमालिङ्गेश्वर माध्यामिक विद्यालय (क)
868

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
1
 
सोमालिङ्गेश्वर माध्यामिक विद्यालय (ख)
838

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
2
1744
बाल विनायक आधारभूत विद्यालय वालकोट (क)
896

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
2
 
बाल विनायक आधारभूत विद्यालय वालकोट (ख)
848

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
2
2920
महेन्द्र शान्ति मा.वि. बालकोट (क)
980

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
2
 
महेन्द्र शान्ति मा.वि. बालकोट (ख)
980

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
2
 
महेन्द्र शान्ति मा.वि. बालकोट (ग)
960

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
3
3266
गणेश आधारभूत विद्यालय बालकोट (क)
840

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
3
 
गणेश आधारभूत विद्यालय बालकोट (ख)
840

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
3
 
गणेश आधारभूत विद्यालय बालकोट (ग)
840

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
3
 
गणेश आधारभूत विद्यालय बालकोट (घ)
746

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
4
2262
अरनिको मा.वि. (क)
756

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
4
 
अरनिको मा.वि. (ख)
756

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
4
 
अरनिको मा.वि. (ग)
750

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
4
2044
चित्रपुर गणेश मन्दिर पाटी (क)
1036

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
4
 
चित्रपुर गणेश मन्दिर पाटी (ख)
1008

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
4
1265
तर्कगाल दुधडेरी (क)
644

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
4
 
तर्कगाल दुधडेरी (ख)
621

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
5
2721
गाविस भवन कटुन्जे (क)
924

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
5
 
गाविस भवन कटुन्जे (ख)
924

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
5
 
गाविस भवन कटुन्जे (ग)
873

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
5
3490
महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय (क)
896

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
5
 
महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय (ख)
896

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
5
 
महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय (ग)
896

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
5
 
महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय (घ)
802

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
6
2194
ए.जे. इङलिस सेकन्डरी स्कुल, पाण्डुबजार (क)
756

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
6
 
ए.जे. इङलिस सेकन्डरी स्कुल, पाण्डुबजार (ख)
756

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
6
 
ए.जे. इङलिस सेकन्डरी स्कुल, पाण्डुबजार (ग)
682

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
7
3128
गाविस भवन (क)
1064

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
7
 
गाविस भवन (ख)
1064

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
7
 
गाविस भवन (ग)
1000

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
7
1234
भैरवि माध्यामिक विद्यालय (क)
644

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
7
 
भैरवि माध्यामिक विद्यालय (ख)
590

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
8
1457
कुमारी पाटी कृष्णमन्दिर छेउ (क)
756

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
8
 
कुमारी पाटी कृष्णमन्दिर छेउ (ख)
701

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
8
1034
सरस्वति माध्यामिक विद्यालय
1034

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
8
2251
सिपाडोल गाविसको कार्यालय (क)
756

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
8
 
सिपाडोल गाविसको कार्यालय (ख)
756

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
8
 
सिपाडोल गाविसको कार्यालय (ग)
739

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
9
1627
पुरानो गाविस भवन (क)
840

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
9
 
पुरानो गाविस भवन (ख)
787

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
9
1899
श्रीराम माध्यामिक विद्यालय (क)
952

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
9
 
श्रीराम माध्यामिक विद्यालय (ख)
947

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
9
383
सरस्वति माध्यामिक विद्यालय
383

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
10
1552
देउजागाउँ माध्यामिक विद्यालय (क)
784

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
10
 
देउजागाउँ माध्यामिक विद्यालय (ख)
768

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
10
1321
देवि आधारभूत विद्यालय (क)
672

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
10
 
देवि आधारभूत विद्यालय (ख)
649

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
10
1176
वाल शिक्षा सदन माध्यामिक विद्यालय (क)
588

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
10
 
वाल शिक्षा सदन माध्यामिक विद्यालय (ख)
588

 
 
54
 
0