सूचना तथा समाचार

कक्षा थप र शूल्क प्रस्ताव सम्बन्धमा

सुर्यविनायक नगरपालिका अन्तरगत मतदान केन्द्रहरु

जिल्ला
गाउँपालिका/नगरपालिका
वडा नं.
स्थलको जम्मा मतदाता संख्या
मतदानकेन्द्रको नाम
मतदाता संख्या

भक्तपुर
सूर्यविनायक नगरपालिका
1
1422
कुलमाया माध्यामिक विद्यालय भवन (क)
728

सुचना प्रविधि अधिकृतको माग भएको ब्यहोरा सबैमा जानकारी गरीन्छ ।

सुचना प्रविधि अधिकृतको माग भएको ब्यहोरा सबैमा जानकारी गरीन्छ ।