सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bids (Notice No.- 09/075/076)

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना

Invitation for Bids (Notice No.- 08/075/076)

Invitation for Bids

(Notice No.- 08/075/076)

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।।

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।।

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।।

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना ।।