सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का रद्द सम्वन्धमा

ठेक्का रद्द सम्वन्धमा

Invitation for Bids (Notice No.- 07/075/076)

Invitation for Bids (Notice No.- 07/075/076)

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना

बोलपत्र स्वीकृति र खरिद समझौताको आशयपत्रको सूचना

Invitation for Bids (Notice No.- 06/075/076)

Invitation for Bids

(Notice No.- 06/075/076)

Invitation for Bids (Notice No.- 05/075/076)

Invitation for Bids

(Notice No.- 05/075/076)