सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृति र खररद समझौिाको आशयपत्र सचूना

बोलपत्र स्वीकृति र खररद समझौिाको आशयपत्रको सचूना

Invitation for Bids (Notice No.04/075/076)

Invitation for Bids (Notice No.- 03/075/076)

Invitation for Bids

(Notice No.- 03/075/076)

First Date of Publication: 2075/06/20

Invitation for Bids

Invitation for Bids